• که نسبت به سرما استفاده میشه تفاوت قیمت قابل توجهی نسبت به کشت اول دارد.بازدهی کشت دوم بالاست.معمولا از بذر طارم بینام یا هاشمی که مقاومتر هستند استفاده میشه.از لحاظ میزان سموم عنوان میشه که سم کمتری استفاده میشه اما واقعیت اینه که سم استفاده شده در کشت اول بقدری در خاک هست۲