• سوء برداشت نشه، منظور بنده این نبود که نیروی انتظامی در این زمینه میئولیتی نداره و چرا ایشان خطاب به این فرمانده سخنان رو فرمودند …طبیعتا این نکته حکیمانه بخاطر ارتباط این نیرو با موضوع است و قطعا یک نهاد متولی اجرای این نکته مهم دینی هم نمی‌تونه باشه