• امیر ناظمی   amirnazemy@

    1400/07/21 ساعت 16:33

    امروز #روز_جهانی_شکست است. پذیرش شکست، ما را به جامعه‌ای نوآورتر می‌رساند؛ چراکه مهم‌ترین هزینه #نوآوری، هزینه اجتماعی شکست برای نوآوران است.

    یکی از راه‌های کاهش موانع نوآوری، آمادگی جامعه برای صحبت کردن در مورد شکست است.

    ارائه‌ای در مورد فرهنگ شکست: