• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/07/21 ساعت 13:31

    جهل وقتی خطرناک‌تر می‌شود که تحت حمایت‌های رسمی و باندهای طب اسلامی هم باشد.
    چه خوب که از مخالفت با واکسن یک گام عقب رفتند و علیه اجباری شدن شعار می‌دهند.
    بدی ماجرا اینجا است که مزورانه رفتند پشت حاج قاسم پنهان شدند.
    وقتی چیزی برای ارائه نداری تزویر میکنی.