• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/07/21 ساعت 17:02

    تصویب طرح صیانت، شرط لازم برای محرمانه و امنیتی کردن اموال مسئولین است.