• ابراهیم داروغه زاده   dr_ebrahim49@

    1400/07/20 ساعت 13:17

    شما هر جای دنیا بروید بگویید رفت و امد با مترو علیرغم ازدحام مسافر، ازاد اما تردد شبانه با خودرو شخصی جریمه دارد یا
    بگویید فوتبال در استادیوم به خاطر کرونا بدون تماشاگر برگزار میشود و همان فوتبال در سالن سینما زنده پخش میشود!
    چه قضاوتی از شما و حکمرانانتان خواهند کرد؟