• دلق حافظ به چه ارزد به می‌اش رنگین کن
    وانگه‌اش مست و خراب از سر بازار بیار

    ۲۰مهر؛ روز بزرگداشت #حافظ