• ابراهیم داروغه زاده   dr_ebrahim49@

    1400/07/20 ساعت 17:50

    به جز ایران ، کدام کشورها مدارس خود را تعطیل کرده‌اند؟ دو سال ماندن بچه‌ها در خانه تبعات روحی و روانی بسیاری خواهد داشت.
    #کرونا