• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/07/20 ساعت 12:15

    هشتم مهر ماه روز جهانی #ترجمه و #مترجم است، شاید یک سوال در ذهنها شکل بگیرید و ان سوال این است که چرا یک روز رو در جهان به روز مترجم و ترجمه اختصاص دادند ؟
    پاسخ کوتاه این است که بسیاری از پیشرفتها، دانایی‌ها و اگاهی‌های ما مدیون نهضت ترجمه و همت مترجمان گرامی است