• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/07/20 ساعت 21:25

    تولید و اقتصاد مسأله اخلاقی نیست که مشکلات آن با نصیحت حل شود. آنان که چنان درخواستی را نوشتند برای رسیدن به همین نتیجه بود.
    انحصار ذاتا موجب افزایش قیمت و کاهش کیفیت می‌شود. انتظار هر نتیجه دیگری بیهوده است.