• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/07/20 ساعت 12:08

    که در ذهن و اندیشه و روح ما قابل جستجوست نه در بیر‌ون …و هر کس جهانی به وسعت شعور خود دارد نه بیشتر . حتی اگر بالاترین مقام یا بیشترین و ثروت را داشته باشد و سعادت ما بیش از هر چیز به فردیت ما بستگی دارد نه سرنوشت ما …زیرا سرنوشت به داشته‌ها و بازنمایی هایمان مربوط می‌شود