• زمانه از ورق گل مثال روی تو بست
    ولی ز شرم تو در غنچه کرد پنهانش

    روز بزرگداشت #حافظ بر همه عاشقان جهان مبارک