• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/07/20 ساعت 15:57

    وحشتناک‌ترین #عقاید و باورها و نظرها انهایی هستند که طرفداران انها نیز از اعتراف به تبعیت از انها پرهیز و حتی ان انکار می‌کنند. مانند خشونت ، #استبداد، #تحجر ، عقب ماندگی و.. به اطرافتان نگاه کنید از این دست عقاید زیاد یافت می‌شود