• ابراهیم داروغه زاده   dr_ebrahim49@

    1400/07/20 ساعت 21:51

    سفیر المان در ایران به مناسبت روز #حافظ با زبان فارسی شعری با محتوای دوستی میخواند و نماینده مجلس ایران به زبان #تورکی به رییس جمهور اذربایجان تندی میکند. سفیر المان محبت مردم ایران را میخرد و نماینده ما خشم مردم کشور همسایه را . #دیپلماسی_عمومی