• حسین مهرزاد   mhmehrzad@

    1400/07/20 ساعت 09:32

    چند ساعت پیش سکه زندگی از سمت تلخش افتاد پیش چشم ما و مرد مهربانی را از دست دادیم که با جهان در صلح بود.
    حمید مهرزاد عموی من حالا در کنار پدر و برادرش از جایی بهتر از اینجا اشک و بغض و داغ ما را به تماشا نشسته است.