• امیر ناظمی   amirnazemy@

    1400/07/20 ساعت 18:48

    علی فیروزی دوستی خوب، انسانی شریف و مسوولی کاردان بود.

    برایش آرزوی بهترین‌ها را دارم.

    جای خالی‌ات بیش از این‌ها حس خواهد شد.

    ممنون که بودی، ممنون که برای #ایران جنگیدی، ممنون که در برابر فساد کوتاه نیامدی.