• سید حسین موسویان   hmousavian@

    1400/07/20 ساعت 14:19

    ایاد علاوی: الکاظمی، زمانی که رئیس سازمان اطلاعات ( امنیت) بوده، به دفترم آمد ویک شخص متخصص هک کردن دستگاههای رأی گیری ، همراهش بود، وظرف ٤ دقیقه وچند ثانیه ، همه اطلاعات را جابجا کرد!!