• امیر ناظمی   amirnazemy@

  1400/07/20 ساعت 18:52

  برایشان تنها مهم آن بود که #زنان ورزشگاه نروند، حتی اگر هزینه‌اش #ایران باشد!

  این است فرجام ایدئولوژی!
  این است تصمیم‌هایی که به فوتبال ختم نمی‌شود، تنها در فوتبال برایمان مشهود و ملموس می‌شود!

  ورزشگاه بی‌روح
  جامعه بی‌آینده!