• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/07/20 ساعت 12:10

    شکافهای طبقاتی را کمرنگ کرده است اما اتخاذ و اجرای چنین سیاستهایی نیازمند سیاستمدارانی است که در گرو طبقات برخوردار و مافیای آشکار و پنهان قدرت و ثروت نباشند و دانش و تجربه جهانی داشته باشند.