• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/07/20 ساعت 12:08

    که اساسا اصالتی ندارند. به نظر #شوپنهاور فردی #سعادتمند و #خوشبخت است که اولا شخصیت فطری خود رابشناسد و ثانیا در مسیری زندگی کند که با شخصیت فطری او هماهنگ باشد وگرنه زندگی با همه داشته هایش برای او جهنمی عذاب اور از رنج و بی حوصلگی خواهد بود. توجه کنید شوپنهاور دارای #فلسفه است