• مشکل اساسی استاد محترم و همفکرانشان در قم فهم نادرست از عمل به تکلیف است. یکی از این فهم‌ها درستی نظر و ذی‌حق بودن بخاطر شنیدن انتقاد و فحش است.
    شاید بعدا مفصل درباره این فهم نادرست از عمل به تکلیف نوشتم. #طرح_صیانت