• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

  1400/07/20 ساعت 10:04

  بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم
  یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت

  رندان تشنه لب را آبی نمی‌دهد کس
  گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت

  #روز_حافظ گرامی باد