• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/07/20 ساعت 12:10

    هیچگاه اجازه داده نشد راه آهن در ایران توسعه یابد و اولویت هیچ دولتی غیر از یک مقطع نبوده .. .بنابراین دولتها اگر می‌خواهند تحولات اساسی در حوزه‌های زیربنایی مردم ایفا کنند نیازمند نگاه‌های اینچنینی و اقدامات زیربنایی هستند. این ایده در آسمان نیست در بسیاری از کشورها اجرا شده و