• محمد حافظ حکمی   hafez_hakami@

    1400/07/20 ساعت 23:09

    شعر حافظ همه بیت‌الغزل معرفت است
    آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش

    یک بیت شعر از #حافظ انتخاب کنید رفقا:@Hamedshams۵۵ @amirnazemy
    @Mobayyen