• امیر دبیری مهر   dabirimehr@

    1400/07/20 ساعت 14:03

    ایا #حافظ در قرن هشتم متناسب با مردمان عصر حاضر می‌اندیشیده و سخن می‌گفته یا مردمان این عصر در ذهنیت قرن هشتم درمانده‌اند؟ و تفکرشان به روز رسانی نشده است ؟؟؟ دقیقا فکر کنیم بعد به آن پاسخ دهیم