• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

    1400/07/20 ساعت 17:53

    بیستم مهر، روز حافظ که شعرش همه بیت الغزل معرفت است، مبارک!
    کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب
    تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند