• امیر مسروری   masrouriamir@

    1400/07/19 ساعت 16:03

    به عنوان یک فارسی اسبق؛ این حق یک مدیر میدانم تغییر لوگو و … ؛ انتقادها هم جذاب است اما؛ هنوز ذلم پیش ان لوگو و آن شعار است. هر چه باشد ما با ان لوگو سر کردیم