• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

    1400/07/19 ساعت 22:57

    مدت‌ها بود، در جستجوى دوست متفکر و کم نظیر، دکتر مجتبى صدریا بودم. امشب دوستى فیلم کوتاهى از ایشان برایم فرستاد. پیرو آن صفحه پویایى را یافتم. اگر به ایشان دسترسى دارید سلام و ارادت مرا برسانید تا در جهان پل هاى شکسته که: دست هیچکس به هیچکس نمى رسد، پلى ساخته شود!