• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/07/19 ساعت 21:21

    آیا رفتار نابخردانه افتخار دارد؟ سر خود را با فحش‌ها گرم نکنید. به نقدهای خردمندانه پاسخ دهید.