• دفتر یونیسف در ایران   UNICEF_IRAN@

    1400/07/19 ساعت 16:37

    گزارش رهنمود «مشارکت کودکان و نوجوانان: گزینه‌هایی برای اقدام» که راهنمایی و پیشنهاداتی در خصوص نحوه امکان مشارکت #کودکان و #نوجوانان در تصمیمات مرتبط با محل زندگی‌شان را ارائه می‌دهد، به زبان فارسی منتشر شد.