• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/07/19 ساعت 23:38

    جالب این است که تعداد قابل توجهی از کارگران و مهندسان این نوع کالاها زنان هستند.