• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

    1400/07/19 ساعت 11:38

    یکی از اولویت‌های اعلام شده دولت جدید، توجه به سایر نقاط کشور به اندازه تهران بوده است.
    در همین راستا بهتر بود آقای رییسی برای افتتاح سال تحصیلی جدید بجای حضور در دانشگاه تهران، در یکی از دانشگاه‌های استانهای دیگر حضور می‌یافت. دانشگاه هایی که تاکنون هیچ رییس جمهوری به آنجا نرفته