• آنتوان چخوف نویسنده روس،نمایشنامه‌ها و داستان هایی در باره تکبر و فرعون منشی و کوته فکری حاکمان و رییسان و نیز حقارت، چاپلوسی و خوش خدمتی برده وار زیردستان نوشته و آنان را به باد مسخره و ریشخند گرفته است.به باور او هدف زندگی بیشتر افراد هر ۲ طبقه،به دست آوردن قدرت،پول و پست است.