• تایید جا به جایی قدرت در نهاد نظارتی بازار سهام
    دهقان دهنوی : خاندوزی ۸ مهر به من گفت برنامه تغییرات مدیریتی در #بورس را دارند