• به متقاضی #مجوز نامه زدن و گفتن بهت مجوز نمیدیم. بعد در انتهای نامه نوشتن «برای آن سرمایه گذار محترم آرزوی توفیق میکنیم»؟؟؟
    چه توفیقی؟
    شما خودت مانع اصلی توفیق اون بنده خدایی