• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1400/07/18 ساعت 15:37

    مسابقه فرمول یک ترکیه در هوای بارانی و پیست خیس آغاز شد که نوید یک مسابقه مهیج را می‌دهد. به امید یک مسابقه دیدنی.