• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/07/18 ساعت 17:55

    تا حالا فکر می‌کردم که فقط سیاستمداران ما دچار این خودفریبی می‌شوند که گمان می‌کنند با دستکاری نتایج نظرسنجی، واقعیت هم عوض می‌شود.
    همه بدانند که نظرسنجی شیوه سنجش است و نه ابزار فریب.