• فرورتیش رضوانیه   farvartishr@

    1400/07/18 ساعت 18:34

    گوشه کتاب درسی را که با پلاستیک جلد شده بود برمی‌داشتیم، با خودکار رویش دو مستطیل می‌کشیدیم، گوشه جلد را سوراخ می‌کردیم و ته خودکار بیک را از روزنه به زیر مشما هل می‌دادیم بعد با وارد آوردن ضربات انگشت به آن فوتبال بازی می‌کردیم. امروز نسل جدید به کمتر از FIFA ۲۱ راضی نمی‌شود.