• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

    1400/07/18 ساعت 18:35

    از تاریخ ضبط این گفتگو سه سال هم نگذشته.
    روزهایی که ما میگفتیم ظریف توافقی را امضا کرده که نمیدانسته در آن چه نوشته شده اما پاسخی که میدادند این بود که اینها حرفهای نبویان است!
    حالا ظریف هم همان حرفهای نبویان را تکرار و تاکید کرده که نمیدانسته در برجام کلمه تعلیق آمده بود یا لغو!