• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/07/18 ساعت 22:27

    سرمقاله روزنامه جوان با عنوان «تبیین اصولگرایانه»
    پنج اصلی که باید محور جهاد تبیین نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی قرار گیرد تا مرز سلایق از اصول تفکیک شود