• دانشگاه امام صادقى هاااا لطفا توى صف وایستید، آقا شلوغ نکن، برو توى صف .. نه نگران نباشید به همه پست و سمت میرسه …