• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

    1400/07/18 ساعت 14:44

    قضیه کاملا برعکس بود! بنى صدر گمان مى کرد با سازماندهى تظاهرات میلیونى و دو قطبى سازى جامعه، به اتکاى برخى گروه هاى ملى و مذهبى، به ویژه مجاهدین خلق مى تواند، مرکزیت قدرت را در اختیار بگیرد. توهم بود، با فرنانىى در یک خط امام او را از فرماندهى کل قوا برکنار کرد و کودتا شکست خورد