• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

    1400/07/18 ساعت 01:20

    جنبش سبز حرکت اعتراضى نسبت به تقلب در انتخابات ریاست جمهورى ٨٨ بود. انتخاباتى که نتیجه اعلام شده آن نتوانست وجدان عمومى جامعه را اقناع کند.
    منتها از درون جنبش سبز ، گرایش رادیکال و ساختار شکن ضد نظام ج ا، سر در آورد. سخنان مهم کروبى خط فاصل او با ساختار شکنان متوهم از هر رنگ است.