• چند سال‌تون بود که فهمیدید هتل عباسی اصفهان هر سال بابت اجاره وقف فقط ۲۴۰هزارتومان پرداخت می‌کند!