• دفتر یونیسف در ایران   UNICEF_IRAN@

    1400/07/18 ساعت 19:17

    وزارت کار و یونیسف ایران در یک همکاری مشترک برنامه کمک‌های نقدی مشروط را به منظور کمک به آسیب‌پذیرترین خانوارها و کودکانی که تحت تأثیر همه‌گیری #کووید۱۹ بوده‌اند، به صورت پایلوت اجرا می‌کنند.
    بودجه این برنامه از سوی دولت اتریش تامین شده است.