• چقدر خوبه برای بزرگی مثل شجریان یادروز و سالمرگ رو تذکر ندیم. اگه ارادتی هم هست نگه داریم برای روز تولدش و با این کار نشون بدیم که هنرمند جاودانه است. روز مرگ ندارند این بزرگان.

    #شجریان
    #محمدرضا_شجریان