• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1400/07/18 ساعت 17:24

    خبرگزاری فارس مفهوم لوگوی جدیدش را اینگونه معرفی کرده؛ #حقیقت روشن می‌شود. خیلی زود حقیقت روشن و معلوم شد این لوگو کپی است، یعنی نوعی «سرقت هنری».

    شعار درست باید این باشد؛ حقیقت جعل می‌شود.