• حسین مهرزاد   mhmehrzad@

    1400/07/17 ساعت 13:06

    بله آقای شجریان یک سال گذشت! اما تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد// دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی