• على اکبر جان یوسفى مدالش رو به مادرش تقدیم کرد و گفت :« میخواستم مادرم امشب شادترین زن کره زمین باشه.»