• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

    1400/07/17 ساعت 13:12

    ظریف شاکی بود که چرا #میدان برای #دیپلماسی مزاحمت ایجاد کرده و توقع داشت مدیریت میدان هم زیر نظر او باشد.

    فرض کنید چنین اتفاقی می‌افتاد، بعدا که در عرصه میدان هم مثل دیپلماسی فاجعه به بار می‌آورد یک مصاحبه می‌کرد و میگفت «به من نگفته بودند …»